A
A
A
Kontrast

Procedury i wnioski

Procedury i wnioski

Wnioski do Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach można wnosić:

 

osobiście:

  • w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
    od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
    ul. Sejneńska 82, pok. nr 106

  • pocztą, na adres: ul. Sejneńska 82 16-400 Suwałki

elektronicznie:

Sprawy załatwiane są zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Procesje, pielgrzymki i inne imprezy o charakterze religijnym

Słupy ogłoszeniowe

Od dnia 1 lipca 2012 roku słupy ogłoszeniowe należące do Miasta Suwałki
zostały przekazane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w administrowanie:

Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA”
ul. Lityńskiego 10/6, 16-400 Suwałki
Tel. 798 664 593

e-mail: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl

Wszelkie ogłoszenia mogą być zamieszczane wyłącznie za pośrednictwem Spółdzielni.

Szczegóły w Regulaminie, do wglądu w biurze Spółdzielni.

Lokalizacja lub zmiana lokalizacji progu zwalniającego

Wniosek o wydanie zgody na dokonanie nasadzeń na terenie będącym w zarządzie ZDiZ

Zawiadomienie o wprowadzeniu organizacji ruchu