A
A
A
Kontrast

RODO

Zasady realizacji praw

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane powszechnie RODO.

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – nowa ustawa o ochronie danych nie zastępuje RODO – jej celem ma być wyłącznie doprecyzowanie kwestii, na które zezwalają przepisy RODO.

Administratorem Danych Osobowych, zwanym dalej Administratorem, jest Zarząd Dróg i Zieleni Suwałkach (ZDiZ w Suwałkach) reprezentowany przez Dyrektora ZDiZ z siedzibą  przy  ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki.

Zarząd Dróg i Zieleni  w Suwałkach zapewnia realizację praw osób fizycznych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r tj.:

 1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. Prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” ,
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 5. Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania,
 6. Prawo do przenoszenia danych,
 7. Prawo do sprzeciwu,
 8. Prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
 9. Prawo do cofnięcia zgody.

Poniżej znajdą Państwo informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie Państwa w realizacji przysługujących uprawnień.

Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO):

W każdej chwili mogą Państwo wystąpić do nas o udzielenie informacji czy ZDiZ w Suwałkach przetwarza Państwa dane osobowe. Realizując prawo dostępu, w odpowiedzi uzyskają Państwo informacje dotyczące:

 • celów przetwarzania,
 • kategorii przetwarzanych danych,
 • odbiorców danych, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
 • planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów ustalania tego okresu,
 • prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródła pochodzenia danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa,
 • zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Poza informacjami, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych).

Prawo do dostępu do danych może zostać ograniczone w określonych sytuacjach, np. możemy odmówić wydania kopii danych, jeżeli nie można jej dostarczyć bez ujawniania poufnych danych lub wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO): 

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych. Wnioskując o sprostowanie powinni Państwo jednocześnie wykazać, że są one nieprawidłowe. W tym celu należy przedstawić dokument, z którego wynika niezgodność przetwarzanych danych ze stanem faktycznym.

Prawo do sprostowania danych nie będzie miało zastosowania, w odniesieniu do danych, których tryb sprostowania określają odrębne przepisy.

Prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):

Przysługujące Państwu prawo do bycia zapomnianym realizowane jest poprzez niezwłocznie usunięcie danych osobowych ale wyłącznie jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania,
 • złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego
  w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Państwa prawo do bycia zapomnianym może przez nas zostać ograniczone ale wyłącznie w sytuacji, kiedy dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim przypadku otrzymacie Państwo wyczerpującą informację dlaczego nie uwzględniliśmy Państwa żądania i z jakiego powodu dane nie zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych mogą Państwo skorzystać w ściśle określonych sytuacjach tj. kiedy:

 • kwestionują Państwo prawidłowość danych (ograniczenie następuje na okres sprawdzenia prawidłowości danych przez administratora),
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy podstawy administratora do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu),
 • sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych (w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem) żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
 • potrzebują Państwo danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (a dane utraciły cel przetwarzania).

W razie ograniczenia przetwarzania danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator będzie uprawniony wyłącznie do przechowywania danych. Jakiekolwiek przetwarzanie wybiegające poza ich przechowywanie będzie wymagało uzyskanie od Państwa odrębnej zgody.

Możemy uchylić ograniczenie przetwarzania jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Wówczas poinformujmy Państwa o uchyleniu ograniczenia.

Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):

Przysługuje Państwu prawo do bycia powiadomionym o:

 • sprostowaniu nieprawidłowych danych,
 • uzupełnieniu niekompletnych danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczeniu przetwarzania danych osobowych. Wówczas mamy obowiązek poinformować
  o wskazanej czynności każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Jeżeli poproszą nas Państwo o udzielenie informacji komu zostały dane przekazane, informację taka zostanie Państwu udostępniona.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

W ramach tego uprawnienia mogą Państwo zażądać byśmy przenieśli Państwa dane do innego Administratora. Żądanie zostanie spełnione jeżeli:

 • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania zawartej z umowy,
 • w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
 • jest to technicznie możliwe.

W niektórych sytuacjach Państwa prawo może zostać ograniczone. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy mogli przetwarzać danych chyba, ze wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, to zaprzestaniemy ich przetwarzania do tego celu.

Przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec profilowania.

Prawa by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 RODO):

Dane osobowe, które przetwarzane są w ZDiZ w Suwałkach nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W związku z powyższym realizacja prawa nie ma miejsca.

Prawa do cofnięcia zgody (art. 7 RODO):

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, to macie Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Procedura realizacji praw:

 1. Aby skorzystać z przysługujących praw muszą się Państwo zwrócić do nas z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Wobec czego zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków dotyczących realizacji praw osób, których dane dotyczą w następujących formach:
 • osobiście – w sekretariacie Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach (pokój nr 106), składając wniosek na piśmie, czytelnie podpisany;
 • listownie – poprzez wysłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Sejneńska 84, 12-140 Suwałki (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”);
 • elektronicznie – z podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP
 • adres e-mail Zarządu Dróg i Zieleni:sekretariat@zdiz.suwalki.pl ,
 • adres e-mail Inspektora Ochrony danych:iod@zdiz.suwalki.pl ,
 • adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp
  Jeżeli wniosek wpłynie „zwykłym mailem” poprosimy Państwa do złożenia wniosku w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
 1. Zastrzegamy, iż nie udzielimy żadnych odpowiedzi w rozmowie telefonicznej.
 2. Odpowiedź zostanie Państwu udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej, w zależności od tego, w jakiej formie skierowany zostanie do nas wniosek, chyba że zażądają Państwo innej formy.
 3. Odpowiedź zgodna z zakresem żądania, zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę możemy wydłużyć okres o kolejny miesiąc, wówczas zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi poinformujemy Państwa o przyczynie opóźnienia.
 4. W przypadku odmowy realizacji wniosku poinformujemy Państwa o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie:
 • powodów niepodjęcia działań,
 • możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.