A
A
A
Kontrast

RODO

Ogólna klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach reprezentowany przez Dyrektora ZDiZ z siedzibą przy ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki.
  Dane kontaktowe Administratora to: tel.(87) 566 78 55, e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt tel. (87) 567 57 32, e-mail iod@zdiz.suwalki.pl, pisemnie na adres Administratora.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych i statutowych ciążących na Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w związku z wykonywaniem umowy, której będziecie stroną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO
 • w szczególnych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez ZDiZ w Suwałkach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZDiZ w Suwałkach.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ZDiZ w Suwałkach.
 3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Pani/Pana na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 6. Jeżeli podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia między stronami umowy to jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością rozpatrzenia sprawy.
 7. Podanie danych dotyczących adresu e-mail oraz nr telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie powyższych danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób powodujący zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.