A
A
A
Kontrast

RODO

Klauzula informacyjna – monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych za pomocą urządzeń Monitoringu Wizyjnego jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach reprezentowany przez Dyrektora ZDiZ z siedzibą przy  Sejneńska 84, 16-400 Suwałki. Dane kontaktowe Administratora to: tel.(87) 566 78 55, e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt tel. (87)  567 57 32, e-mail: iod@zdiz.suwalki.pl, pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane za pomocą monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz osób przebywających w budynku i na terenie monitorowanym, ochrony mienia na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art.22² § 1 Kodeksu pracy oraz art. 9 a i art. 50 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Zakresem monitoringu zewnętrznego objęto teren wokół budynku przy ulicy Sejneńskiej 84 tj. obejście budynku, place i drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe.
 5. Zakresem monitoringu wewnętrznego objęto pomieszczenia:
 • ciąg komunikacyjny na parterze i halę warsztatową w budynku przy ulicy Sejneńskiej 84,
 • ciąg komunikacyjny na I piętrze w budynku przy ulicy Sejneńskiej 82.
 1. Miejsca monitoringu oznaczono dodatkowo tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w miejscach ogólnie dostępnych i widocznych.
 2. Nagrania obrazu monitoringu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane będą w okresie do 30 dni od dnia nagrania.
 3. Jeżeli nagranie obrazu z monitoringu stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że może ono stanowić dowód w postępowaniu, powyżej wskazany termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu zakończenia prawomocnego postępowania.
 4. Po upływie wyżej wskazanych okresów przetwarzania nagrania z monitoringu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie wskazują inaczej.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.
 6. Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.