A
A
A
Kontrast

RODO

Klauzula informacyjna – korespondencja e-mail

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KOMUNIKUJĄCYCH SIĘ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ (E-MAIL)

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach reprezentowany przez Dyrektora ZDiZ z siedzibą przy ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki. Dane kontaktowe Administratora to: tel.(87) 566 78 55, e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl , adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt tel. (87) 567 57 32, e-mail iod@zdiz.suwalki.pl, pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany informacji drogą elektroniczną w związku ze składanymi przez Panią/Pana wnioskami, pismami o różnej treści i podaniami mającymi formę wiadomości elektronicznej (tj. e- mail) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. realizacji obowiązków prawnych i statutowych ciążących na administratorze.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, które na podstawie stosowych umów podpisanych przez ZDiZ przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZDiZ.
 5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w korespondencji e-mail będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, a następnie będą archiwizowane na serwerach Administratora przez okres zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ZDiZ w Suwałkach.
 6. Każda osoba przesyłająca drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje Państwu w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pani/Pana cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne i może zostać wykorzystane wyłącznie do otrzymania odpowiedzi drogą elektroniczną (e-mail).
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób powodujący zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.