A
A
A
Kontrast

Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-18

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:
multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
· Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22
· Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-22
· Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
· Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Giedrojć, adres poczty elektronicznej administrator@zdiz.suwalki.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania:
Nazwa organu odwoławczego: Prezydent Miasta Suwałk
Adres organu odwoławczego: ulica Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki Adres e-mail organu odwoławczego: org@um.suwalki.pl
Telefon organu odwoławczego: 87 56 28 000

Dostępność architektoniczna
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki
Do budynku prowadzi wejście główne: od ulicy Sejneńskiej. Na teren zakładu wchodzi się przez bramę główną od ulicy Sejneńskiej. Wejście główne znajduje się parterze budynku, do którego wchodzi się bezpośrednio z zewnątrz (nie ma schodów). W budynku nie ma windy.
Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika. Pracownika do obsługi wzywa telefonicznie osoba wykonująca pracę na parterze, w pokoju nr 2. Dla osób na wózkach dostępny ciąg komunikacyjny na parterze budynku bez ograniczeń architektonicznych. Przed budynkiem jest ogólnodostępny parking. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku urzędu nie ma informacji głosowych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki
Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze wejście główne od ulicy Sejneńskiej, drugie wejście z tyłu budynku od strony parkingu i trzecie wejście od szczytu budynku. Wejście główne znajduje się na parterze budynku, do którego wchodzi się bezpośrednio z zewnątrz (nie ma schodów). W budynku nie ma windy. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze po wcześniejszym wezwaniu pracownika. Pracownika do obsługi wzywa telefonicznie osoba obsługująca sekretariat. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku urzędu nie ma informacji głosowych. Na drzwiach głównego wejścia znajduje się tablica informująca o pracy urzędu napisana językiem Braille’a.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, Kościuszki 78B lok. 15, 16-400 Suwałki
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Kościuszki. Wejście główne znajduje się parterze budynku, do którego wchodzi się bezpośrednio z zewnątrz (nie ma schodów). W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych. W budynku urzędu nie ma informacji głosowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia
1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB
2. strona posiada wersję o dużym kontraście
3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo na stronie internetowej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnych.