A
A
A
Kontrast

O ZDiZ

Zakres działalności działów

Dział Zajęcia Pasa Drogowego i Zamówień Publicznych

Do zadań Działu Zajęcia Pasa Drogowego i Zamówień Publicznych należy:

1. wydawanie zezwoleń oraz uzgadnianie trasy i określanie warunków przejazdu pojazdów nienormatywnych przez miasto Suwałki,

2. wydawanie i uzgadnianie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny,

3. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

4. sporządzanie potrzebnych danych statystycznych i wymaganej sprawozdawczości,

5. prowadzenie ewidencji dróg, dróg rowerowych, obiektów mostowych, przystanków oraz murów oporowych, gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych i udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

6. udział w komisji ds. opiniowania projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

7. udział w komisji ds. uzgadniania dokumentacji projektowych,

8. uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego i innych programów wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

9. zbieranie i analiza danych o ruchu oraz dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

10. zbieranie i analiza danych o zdarzeniach na drogach,

11. prowadzenie czynności związanych z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów z dróg, ulic i placów leżących na terenie miasta Suwałk, w przypadkach określonych w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

12. administrowanie przystankami komunikacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Suwałki,

13. wydawanie zezwoleń, a w tym:
a) na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem tych dróg,
b) na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi w pasie drogowym dróg wewnętrznych oraz reklam,

14. wydawanie zezwoleń w drodze decyzji administracyjnych, a w tym:
a) na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych;
b) na wbudowanie urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi w pasie drogowym dróg publicznych oraz reklam;

15. przekazywanie i odbiór zajętego pasa drogowego, kontrola robót prowadzonych w pasie drogowym,

16. zarządzanie kanałami technologicznymi oraz zawieranie umów na ich wykorzystanie,

17. prowadzenie ewidencji i kontroli placów zabaw,

18. pełnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Roweru Miejskiego w zakresie merytorycznym,

19. wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządzającym drogami publicznymi wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

20. przygotowanie i prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych na zadania objęte planem budżetu Zarządu zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych
i uregulowaniami wewnętrznymi Dyrektora,

21. sporządzanie zbiorczych planów zamówień publicznych Zarządu według rodzaju zamówienia,

22. sprawowanie funkcji sekretarza w pracach komisji przetargowych w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,

23. udzielanie wyjaśnień komórkom organizacyjnym przy opracowywaniu niezbędnych dokumentów dotyczących postępowań prowadzonych w ramach posiadanych kompetencji,

24. weryfikowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów dot. zamówień publicznych (m.in. wniosków o przeprowadzenie postępowania, szacunkowej wartości zamówienia i sposobu sporządzenia przedmiotu zamówienia przekazywanych przez komórki organizacyjne wnioskujące o przeprowadzenie postępowania),

25. sporządzanie dokumentacji związanej z tokiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:
a) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) publikowanie ogłoszeń,
c) prowadzenie dokumentacji postępowań,
d) sporządzanie protokołu zgodnie z wymogami ustawy PZP,

26. sporządzanie sprawozdania z udzielonych zamówień zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

27. prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem odwołań i wnoszonych skarg,

28. przygotowywanie i przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego dokumentów w sprawach zwrotu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

29. prowadzenie rejestru zawartych umów,

30. przygotowywanie projektów umów, aneksów i porozumień dotyczących realizowanych zadań Zarządu,

31. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Zarządu,

32. prowadzenie dokumentacji związanej ze szkodami komunikacyjnymi,

33. prowadzenie całokształtu spraw związanych z telefonami stacjonarnymi oraz korzystaniem przez pracowników ze służbowych telefonów komórkowych,

 

Dział bieżącego utrzymania

Do zadań Działu Bieżącego Utrzymania należy:

 1. planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac mających na celu zapewnienie należytego utrzymania nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 2. planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac mających na celu zapewnienie należytego utrzymania nawierzchni alejek parkowych, ciągów komunikacyjnych, nawierzchni placów zabaw, siłowni zewnętrznych i parkingów na terenach zarządzanych przez Zarząd,
 3. przygotowywanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego,
 4. wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu, nadzór i bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD,
 5. udział w komisji ds. uzgadniania dokumentacji projektowych, planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. prowadzenie dokumentacji i przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, obiektów mostowych, murów oporowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 7. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 8. kosztorysowanie szkód komunikacyjnych,
 9. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 10. wykonywanie przeglądów gwarancyjnych pasów drogowych po robotach związanych z zajęciem pasa drogowego,
 11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających w granicach administracyjnych miasta,
 12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg,
 13. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 14. podejmowanie działań i czynności w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego i parkowego oraz iluminacją obiektów architektury i okolicznościowego oświetlenia dekoracyjnego, nadzór nad umowami na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
 15. utrzymywanie kanałów technologicznych w należytym stanie,
 16. wykonywanie zadań związanych z obsługą imprez organizowanych przez miasto przy współpracy z Działem Oczyszczania i Napraw oraz Działem Zieleni Miejskiej,
 17. wykonywanie zadań związanych z obsługą wygrodzeń podczas imprez organizowanych przez miasto przy współpracy z Działem Oczyszczania i Napraw oraz Działem Zieleni Miejskiej,
 18. udział w wykonywaniu zadań związanych z odśnieżaniem, zapobieganiem i zwalczaniem śliskości zimowej na chodnikach, placach, parkingach i przejściach dla pieszych z wykorzystaniem sprzętu i ludzi pod nadzorem dyżurnego akcji zimowej,
 19. wykonywanie zadań dyżurnego akcji zimowej,
 20. utrzymanie w należytym stanie wiat przystankowych wraz z gablotami reklamowymi znajdującymi się na przystankach,
 21. prowadzenie magazynu i opracowywanie koncepcji zagospodarowania materiałów pozyskanych z przebudowy lub remontu jezdni, dróg gruntowych, ścieżek rowerowych i chodników,
 22. utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i pojazdów będących na wyposażeniu działu, jak również planowanie napraw i przeglądów urządzeń i zgłaszanie ich do Działu Oczyszczania i Napraw,
 23. utrzymanie należytego porządku na terenie placu przy ul. Sejneńskiej 84, wykorzystywanym na potrzeby działu,
 24. prowadzenie gospodarki magazynowej na potrzeby działu,
 25. dbanie o przydatność techniczną środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
 26. wykonywanie zadań związanych z funkcją oficera rowerowego, w tym między innymi uzgadnianie dokumentacji projektowych w zakresie realizowania polityki rowerowej miasta,
 27. utrzymanie w należytym stanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Suwałki.

Dział zieleni miejskiej

Do zadań Działu Zieleni Miejskiej należy:

 1. planowanie, organizowanie oraz wykonywanie prac mających na celu zapewnienie należytego utrzymania terenów zielonych będących w zarządzaniu Zarządu,
 2. przygotowywanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych będących w zarządzaniu Zarządu,
 3. utrzymanie w należytym stanie miejsc pamięci narodowej, obiektów małej architektury, np. ławek, rzeźb, itp.,
 4. prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach,
 5. organizacja i przeprowadzenie konkursu dla sympatyków ogrodnictwa ogłaszanego przez Prezydenta Miasta pn. „Gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony?”,
 6. zakup i produkcja rozsad kwiatów i bylin oraz kompostu i materiału ziemnego,
 7. składanie wniosków na wycinkę drzew i krzewów z terenów miejskich zarządzanych przez Zarząd,
 8. opiniowanie dokumentacji w zakresie zieleni,
 9. udział w komisji ds. uzgadniania dokumentacji projektowych, planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. kontrola stanu zieleni na terenie miasta Suwałki,
 11. przekazywanie i odbiór zajętego pasa drogowego w zakresie zieleni miejskiej,
 12. zabezpieczanie wystroju Miasta w zakresie flagowania na słupach oświetleniowych z okazji świąt państwowych, uroczystości rocznicowych i innych objętych harmonogramem ustalanym przez Prezydenta Miasta,
 13. nadzór nad wykorzystywaniem terenów zieleni miejskiej przez jednostki zewnętrzne oraz opiniowanie wniosków dot. organizacji imprez, wystaw oraz działań plenerowych na terenach zieleni miejskiej a także ich zajęcia na inne cele,
 14. zarządzanie słupami ogłoszeniowymi,
 15. wykonywanie zadań związanych z obsługą imprez organizowanych przez miasto przy współpracy z Działem Bieżącego Utrzymania i Działem Oczyszczania i Napraw,
 16. wykonywanie zadań związanych z obsługą wygrodzeń podczas imprez organizowanych przez miasto przy współpracy z Działem Oczyszczania i Napraw oraz Działem Bieżącego Utrzymania,
 17. udział w wykonywaniu zadań związanych z odśnieżaniem, zapobieganiem i zwalczaniem śliskości zimowej na chodnikach, placach, parkingach i przejściach dla pieszych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i ludzi pod nadzorem dyżurnego akcji zimowej,
 18. wykonywanie zadań dyżurnego akcji zimowej,
 19. prowadzenie gospodarki magazynowej na potrzeby działu,
 20. dbanie o przydatność techniczną środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 21. utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i pojazdów będących na wyposażeniu działu, jak również planowanie napraw i przeglądów urządzeń i zgłaszanie ich do Działu Oczyszczania i Napraw,
 22. utrzymanie należytego porządku na terenie placu przy ul. Sejneńskiej 84, wykorzystywanym na potrzeby działu.

Dział oczyszczania i napraw

Do zadań Działu Oczyszczania i Napraw należy:

 1. planowanie, organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z letnim utrzymaniem czystości na ulicach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, parkingach, zieleńcach i innych terenach zarządzanych przez Zarząd,
 2. planowanie, organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem drogi krajowej, dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych, dojazdowych i wewnętrznych oraz innych terenach będących w zarządzie Zarządu,
 3. nadzorowanie i wykonywanie zadań dyżurnego akcji zimowej,
 4. wykonywanie zadań związanych z pracami remontowymi i naprawczymi taboru Zarządu, a w szczególności:
  a) przyjmowanie sprzętu do naprawy,
  b) weryfikacja uszkodzeń, ustalenie zakresu robót, zakup niezbędnych części
  i materiałów, wykonanie naprawy i przekazanie sprzętu do dalszej eksploatacji,
  c) prowadzenie kart naprawczych pojazdów i sprzętu z rozliczeniem kosztów naprawy,
 5. utrzymanie należytego stanu technicznego urządzeń i pojazdów będących na wyposażeniu działu, jak również planowanie ich napraw i przeglądów,
 6. utrzymanie należytego stanu technicznego pojazdów będących na wyposażeniu Zarządu,
 7. nadzór nad utrzymaniem koszy ulicznych i parkowych w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz ich opróżnianie,
 8. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem szaletu miejskiego,
 9. nadzór nad właściwą ochroną obiektów siedziby Zarządu,
 10. utrzymanie należytego porządku na terenie placu przy ul. Sejneńskiej 84, wykorzystywanym na potrzeby działu,
 11. planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac mających na celu zapewnienie należytego utrzymania wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenach zarządzanych przez Zarząd,
 12. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem domków handlowych, w tym utrzymanie w należytym stanie, sporządzanie dokumentacji dot. ich wydzierżawiania itd.,
 13. zabezpieczanie wystroju Miasta w zakresie ustawiania zniczy i stojaków z flagami z okazji świąt państwowych, uroczystości rocznicowych i innych objętych harmonogramem ustalanym przez Prezydenta Miasta,
 14. prowadzenie gospodarki magazynowej na potrzeby działu,
 15. dbanie o przydatność techniczną środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 16. wykonywanie zadań związanych z obsługą imprez organizowanych przez miasto przy współpracy z Działem Bieżącego Utrzymania i Działem Zieleni Miejskiej,
 17. prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem barierami ochronnymi, w tym magazynowaniem, wydzierżawianiem i obsługą podczas imprez organizowanych przez miasto przy współpracy z Działem Bieżącego Utrzymania i Działem Zieleni Miejskiej.

Dział inżynierii ruchu

Do zakresu zadań Działu Inżynierii Ruchu należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z inżynierią i bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności:

1. zbieranie informacji od gestorów sieci i Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach o planowanych pracach inwestycyjnych w celu ich koordynowania,

2. prowadzenie komisji ds. uzgadniania dokumentacji projektowych, planów zagospodarowania przestrzennego,

3. analizowanie dokumentacji projektowych,

4. zgłaszanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę związanych z działalnością Zarządu,

5. uzgadnianie lokalizacji urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi,

6. praca koncepcyjna w zakresie poszukiwania optymalnych, bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych miasta,

7. opiniowanie planów remontów i inwestycji Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz innych miejskich jednostek w zakresie terminów realizacji,

8. opracowywanie planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

9. współpraca z innymi zarządcami dróg, policją, strażą miejską i zarządem kolei w zakresie bezpieczeństwa ruchu,

10. wydawanie zezwoleń w drodze decyzji administracyjnych, a w tym:
a) na lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi w pasie drogowym dróg publicznych,
b) na lokalizację zjazdów z dróg publicznych,

11. wydawanie zezwoleń, a w tym:
a) na lokalizację zjazdów w pasie drogowym dróg wewnętrznych – dostęp do dróg publicznych przez drogi wewnętrzne,
b) na lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi w pasie drogowym dróg wewnętrznych,

12. prowadzenie komisji ds. opiniowania projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

13. przygotowywanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

14. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

15. kontrola poprawności oraz zgodności z dokumentacją wdrażanych projektów stałej organizacji ruchu,

16. informowanie mediów i innych podmiotów o terminach planowanych zmian w organizacji ruchu,

17. organizowanie narad z inwestorami chcącymi prowadzić prace inwestycyjne,

18. uzgadnianie dokumentacji technicznej budowy i przebudowy dróg, obiektów drogowych i dróg rowerowych,

19. udział przy kontroli poprawności oraz zgodności z dokumentacją wdrażanych projektów stałej organizacji ruchu,

20. opiniowanie dokumentacji przetargowej drogowych inwestycji miejskich w zakresie terminów i zakresu robót z punktu widzenia Inżynierii Ruchu.

Dział finansowo-księgowy

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości budżetowej,
 2. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań związanych z działalnością Zarządu,
 3. przygotowywanie, opracowywanie oraz bezpośrednia kontrola nad realizacją planów nakładów finansowych na prowadzone zadania oraz bieżące funkcjonowanie Zarządu,
 4. bieżąca analiza przebiegu realizacji rocznych planów finansowych i zgłaszanie wniosków w przypadku jego zagrożenia,
 5. przygotowywanie rocznych i kwartalnych sprawozdań,
 6. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,
 7. obsługa kont bankowych,
 8. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 9. prowadzenie zagadnień płacowych,
 10. terminowa realizacja zobowiązań wynikających z prowadzenia zadań oraz bieżącego funkcjonowania Zarządu,
 11. rozliczanie ryczałtów, delegacji i podróży służbowych,
 12. prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Zarządu,
 13. prowadzenie ewidencji składników majątkowych Zarządu,
 14. prowadzenie ewidencji faktur i druków ścisłego zarachowania,
 15. bieżąca współpraca z Naczelnikiem Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego oraz Skarbnikiem Miasta w zakresie planowania i realizacji środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań oraz bieżące funkcjonowanie Zarządu,
 16. windykacja zaległych należności powstałych z tytułu: zajęcia pasa drogowego i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wydzierżawiania kanałów technologicznych,
 17. obsługa windykacji Strefy Płatnego Parkowania,
 18. prowadzenie czynności związanych z przygotowywaniem dokumentacji, spraw bieżących, odwołań i reklamacji dotyczących Strefy Płatnego Parkowania,
 19. przechowywanie wszelkiej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego, jego oprogramowania oraz stosownych licencji,
 20. rozliczanie, weryfikacja i archiwizacja kart drogowych,
 21. obsługa finansowa w zakresie administrowania przystankami miejskimi.

Dział organizacyjno-kadrowy

Do zadań Działu Organizacyjno–Kadrowego należy:

 1. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych, gromadzenie i przechowywanie akt osobowych oraz wymaganej dokumentacji pracowniczej,
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników, wydawanie zaświadczeń, weryfikacja prawa do dodatku za wysługę lat, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych,
 3. prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników a także z karami, nagrodami i wyróżnieniami,
 4. opracowywanie zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Zarządu na podstawie Regulaminu Organizacyjnego we współpracy z bezpośrednim przełożonym pracownika,
 5. sporządzanie list obecności, ich bieżące kontrolowanie oraz nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
 6. prowadzenie spraw związanych z naborami na wolne stanowiska, opracowanie dokumentacji konkursowej oraz udział w pracach komisji,
 7. prowadzenie sprawozdawczości obowiązującej z zakresu spraw pracowniczych,
 8. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Zarządu,
 9. sporządzanie umów z pracownikami na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 10. kontrola merytoryczna list płac,
 11. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników, w tym opracowywanie harmonogramu szkoleń, prowadzenie rejestru szkoleń,
 12. prowadzenie niezbędnej dokumentacji osób skazanych, skierowanych do Zarządu przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej,
 13. prowadzenie niezbędnej dokumentacji osób skierowanych do Zarządu przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. do odpracowania zadłużenia związanego z najmem lokali mieszkalnych wobec Gminy Miasta Suwałki,
 14. zamawianie i wydawanie materiałów biurowych pracownikom Zarządu,
 15. prowadzenie składnicy akt (przyjmowanie i wypożyczanie dokumentów),
 16. prowadzenie sekretariatu Zarządu,
 17. obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora,
 18. prowadzenie ewidencji wystąpień i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
 19. prowadzenie zbioru aktów normatywnych wydawanych przez Dyrektora, oraz koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych i przekazywanie pracownikom informacji o nich w sposób przyjęty w zakładzie pracy,
 20. rejestrowanie i koordynacja obiegu dokumentów oraz bieżącej korespondencji,
 21. odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej Zarządu adresowanej na sekretariat@zdiz.suwalki.pl,
 22. nadzór merytoryczny nad stroną internetową Zarządu oraz Biuletynem Informacji Publicznej,
 23. prowadzenie rejestru skarg i wniosków, współpraca z pracownikami przygotowującymi projekty odpowiedzi oraz nadzór nad terminowym rozpatrywaniem,
 24. prowadzenie rejestru upoważnień oraz wydawanie stosownych upoważnień pracownikom,
 25. prowadzenie ewidencji wydawania i likwidowania pieczątek, jak również zamawianie pieczątek i ich likwidacja na podstawie sporządzonego protokołu,
 26. nadzór nad realizacją umów zawartych na potrzeby bieżącej działalności Zarządu oraz zatwierdzanie faktur pod względem merytorycznym wynikających z zawartych umów,
 27. bezpośrednia współpraca z radcą prawnym, specjalistą ds. konserwacji i serwisu urządzeń kopiujących oraz informatykiem,
 28. odbieranie zgłoszeń z automatycznej skrzynki zgłoszeniowej dotyczących skarg i wniosków oraz przekazywanie odpowiednim komórkom,
 29. przygotowywanie, w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych, skierowań na badania lekarskie, prowadzenie stosownej ewidencji i sprawowanie nadzoru nad terminowością ich wykonania przez pracowników,
 30. prowadzenie zagadnień związanych ze szkoleniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.,
 31. prowadzenie zagadnień związanych z właściwym wyposażeniem oraz oznakowanie pomieszczeń i terenów Zarządu w sprzęt bhp i ppoż.,
 32. prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie bhp oraz sortów bhp,
 33. prowadzenie postępowań dot. wypadków przy pracy,
 34. kontrola nad utrzymaniem należytego stanu technicznego obiektów wchodzących w skład Zarządu. Prowadzenie nadzoru nad budynkami będącymi w gestii Zarządu wraz z prowadzeniem Ksiąg Obiektów Budowlanych,
 35. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i zadań obronnych zgodnie z wytycznymi Prezydenta Miasta Suwałk,
 36. prowadzenie spraw związanych z dostępem do internetu,
 37. wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznej polityki i instrukcji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w Zarządzie,
 38. opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapewnienie przestrzegania zasad w niej określonych przez pracowników Zarządu,
 39. przygotowywanie i przekazywanie do podpisu Administratorowi Danych upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 40. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przechowywanie udzielonych upoważnień,
 41. prowadzenie ewidencji umów zawartych z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe,
 42. prowadzenie i systematyczne aktualizowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 43. dokonywanie systematycznych kontroli i przeglądów stosowania przepisów ochrony danych osobowych,
 44. przeprowadzanie systematycznych szkoleń osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności osób nowo zatrudnianych,
 45. współpraca z Administratorem Systemów Informatycznych w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych.

Dział Utrzymania Lotniska

Do zadań Działu Utrzymania Lotniska w szczególności należy:

 1. prowadzenie eksploatacji lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo w ruchu lotniczym oraz sprawną obsługę użytkowników lotniska, zgodnie z właściwymi przepisami, w oparciu o zatwierdzoną instrukcję operacyjną lotniska, w tym operacyjny plan ratownictwa lotniskowego i program ochrony lotniska,
 2. utrzymywanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym, wynikającym z właściwych przepisów lub określonych przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do dokumentacji rejestracyjnej lotniska i rejestru lotnisk cywilnych,
 3. udostępnianie użytkownikom lotniska informacji zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska oraz w programie ochrony lotniska,
 4. uniemożliwianie wykonywania na lotnisku czynności mających wpływ na bezpieczeństwo lotów, jeżeli dalsze ich wykonywanie zagrażałoby temu bezpieczeństwu,
 5. zapewnienie organom administracji lotniczej wykonującym czynności służbowe na lotnisku warunków niezbędnych do wykonywania tych czynności,
 6. współpraca z zarządzającym lotniskiem,
 7. współpraca z Suwalską Szkołą Lotniczą,
 8. planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac mających na celu należyte utrzymanie nawierzchni oraz terenów zielonych lotniska,
 9. przeprowadzanie wymaganych czynności kontrolnych, niezbędnych do prawidłowego utrzymania lotniska,
 10. prowadzenie niezbędnej dokumentacji na potrzeby utrzymania lotniska,
 11. przygotowywanie materiałów informacyjnych i statystycznych dotyczących utrzymania lotniska,
 12. prowadzenie spraw bieżących związanych z utrzymaniem lotniska,
 13. administrowanie terenem lotniska,
 14. administrowanie obiektami/budynkami zlokalizowanymi na terenie lotniska”.

Referat Strefy Płatnego Parkowania

Do zadań Referatu Strefy Płatnego Parkowania należy:

 1. prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania, w tym przygotowywanie projektów uchwał w tym zakresie,
 2. przygotowywanie materiałów informacyjnych i statystycznych dotyczących strefy płatnego parkowania,
 3.  prowadzenie obsługi technicznej strefy płatnego parkowania,
 4.  prowadzenie kontroli wnoszenia opłat za postój w strefie płatnego parkowania, w tym wystawianie wezwań – raportów do uiszczenia opłat dodatkowych z tytułu braku opłaty za postój,
 5.  utrzymanie parkometrów na terenie strefy płatnego parkowania,
 6.  zgłaszanie do Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego,
 7.  prowadzenie spraw związanych z drukami obowiązującymi w strefie płatnego parkowania, a w szczególności zamawianie, magazynowanie i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 8.  prowadzenie spraw związanych z dystrybucją kart postojowych, w tym nadzór nad realizacją umowy na dystrybucję kart, bieżąca aktualizacja informacji w zakresie wykazu punktów dystrybucji, wytwarzanie i przekazywanie oznaczeń punktów dystrybucyjnych,
 9.  prowadzenie spraw związanych z poborem opłat za postój w parkomatach,
 10.  rozliczanie opłat za parkowanie,
 11.  prowadzenie spraw związanych z obsługą płatności za postój za pomocą telefonu komórkowego i kartami płatniczymi,
 12.  zastrzeganie stałych miejsc postojowych zlokalizowanych w strefie płatnego parkowania,
 13.  kontrola stanu oznakowania strefy płatnego parkowania oraz zgłaszanie nieprawidłowości i wniosków w tym zakresie,
 14.  przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego zestawień należności z tytułu opłat parkingowych,
 15.  sporządzanie okresowych informacji w zakresie m. inn. wpływów z tytułu opłat za postój, ilości wezwań – raportów wystawionych przez kontrolerów, realizacji budżetu w zakresie Referatu,
 16.  rozpatrywanie odwołań z tytułu nałożonych opłat dodatkowych,
 17.  sporządzanie innych dokumentów związanych ze strefą płatnego parkowania.

Radca prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy:

 1. wykonywanie obsługi prawnej w oparciu o zasady wynikające z ustawy o radcach prawnych oraz nadzór nad właściwym stosowaniem prawa w Zarządzie,
 2. udzielanie opinii, porad prawnych oraz interpretacji obowiązujących przepisów,
 3. udział w przygotowywaniu i opiniowanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Zarządu, umów cywilno-prawnych oraz porozumień,
 4. występowanie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i reprezentowanie Zarządu przed organami orzekającymi i innymi organami publicznymi,
 5. przygotowywanie wniosków, wystąpień i pism procesowych do sądów i organów administracji.

Informatyk

Do zadań Informatyka należy:

 1. administrowanie strony internetowej Zarządu, stałe jej udoskonalanie i aktualizowanie,
 2. instalowanie systemów, programów komputerowych oraz zapewnienie właściwego ich funkcjonowania,
 3. zarządzanie kontami operatorów i nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa,
 4. zarządzanie systemami informatycznymi Zarządu w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów,
 5. zarządzenie i administrowanie istniejącą siecią komputerową oraz urządzeniami sieciowymi, a także prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie.
 6. administrowanie pocztą elektroniczną,
 7. administrowanie serwerami systemów elektronicznych w Zarządzie,
 8. ewidencjonowanie licencji oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz dbałość o jego eksploatację,
 9. okresowe przeglądy, konserwacja sprzętu komputerowego oraz audyt legalności oprogramowania,
 10. zapewnienie bezpieczeństwa komputerowych baz danych, systemów i sieci teleinformatycznych,
 11. tworzenie zapasowych kopii danych (archiwizacja) wg obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami ze skopiowanymi danymi,
 12. wykonywanie innych czynności związanych z prawidłową pracą, sprawnym funkcjonowaniem, działaniem i wykorzystywaniem posiadanych zasobów teleinformatycznych.