A
A
A
Kontrast

RODO

Klauzula informacyjna – wnioski

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW W PROWADZONYCH POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH W ZARZĄDZIE DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH

Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zamieszczonych we wniosku i dołączonych do wniosku jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach z siedzibą ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki (dalej zwany ZDiZ w Suwałkach), reprezentowany przez Dyrektora ZDiZ. Dane kontaktowe: tel.(87) 566 78 55, e-mail:  sekretariat@zdiz.suwalki.pl., adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /ZDIZsuwalki/esp.

  1. W sprawach przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt tel. 87 567 57 32, e-mail iod@zdiz.suwalki.pl, pisemnie na adres Administratora.
  2. Podane we wniosku oraz w załączonych do wniosku dokumentach dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań ZDiZ w Suwałkach na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacji obowiązków prawnych i statutowych ciążących na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym w związku z przepisami prawa:
  • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, innych przepisów szczególnych oraz statutu ZDiZ w Suwałkach.
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych przez ZDiZ w Suwałkach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest ZDiZ w Suwałkach.
  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa oraz zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ZDiZ w Suwałkach.
  3. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
  4. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
  5. Podanie danych dotyczących adresu e-mail oraz nr telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych przy załatwieniu sprawy. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych.
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób powodujący zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.