Wersja tekstowa

A A A

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH

 Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
www.zdiz.suwalki.pl

ul. Sejneńska 84
16-400 Suwałki
woj. podlaskie

AUTOMAT ZGŁOSZENIOWY
(czynny całą dobę)

(87) 563 17 68

tel. +48 87 567 57 32, +48 87 566 78 55

fax +48 87 565 99 26

e-mail: sekretariat@zdiz.suwalki.pl

TELEFON ALARMOWY DYŻURNYCH AKCJI ZIMA

517 424 600

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach z siedzibą ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki.

Dane kontaktowe Administratora to: sekretariat@zdiz.suwalki.pl

 1. Administrator danych osobowych – Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych i statutowych ciążących na Zarządzie Dróg i Zieleni
  w Suwałkach,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: sekretariat@zdiz.suwalki.pl
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią /Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 518-038-323 (całodobowo) Konserwator oświetlenia miejskiego – awarie.mado@onet.pl
(awarie i usterki na terenie miasta Suwałk, ze względu na dużą ilość zgłoszeń czas oczekiwania na rozmowę może się wydłużyć, w przypadku braku połączenia konserwator oddzwania)

796-342-025 (całodobowo) Konserwator sygnalizacji świetlnej
(awarie i usterki na terenie miasta Suwałk)

© 2015 Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach