A
A
A
Kontrast

Rowerowe Suwałki

Oficer rowerowy

Kontakt do oficera rowerowego: oficer.rowerowy@zdiz.suwalki.pl

 

ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ OFICERA ROWEROWEGO

  1. Prowadzenie regularnych objazdów dróg rowerowych na terenie miasta oraz sporządzanie notatek służbowych z przeprowadzanych objazdów.
  2. Kontrolowanie, rejestrowanie i przekazywanie przełożonym wszelkich uwag odnośnie nieprawidłowości stwierdzonych w czasie objazdów.
  3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego niezwłocznie zapewnić zabezpieczenie obszarów zagrożenia
  4. Monitorowanie stanu nawierzchni dróg rowerowych z uwzględnieniem oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń infrastruktury rowerowej.
  5. Prowadzenie ewidencji sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo rowerowych i infrastruktury rowerowej (mapa dróg rowerowych)
  6. Branie udziału w nadzorowaniu funkcjonowania systemu roweru miejskiego (sprawdzanie stanu technicznego stacji rowerowych)
  7. Współpraca z działem DZM w kwestiach poprawy widoczności i zapewnienia odpowiedniej skrajni przy drogach rowerowych (przycinanie krzewów, drzew itp.).
  8. Współpraca z działem DBU w kwestiach bieżących napraw (uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz nieprawidłowości związane z oznakowaniem pionowym i poziomym).
  9. Branie czynnego udziału w organizacji Europejskiego Dnia bez Samochodu (m in. działania promocyjne i edukacyjne)
  10. Pośredniczenie w komunikacji między ZDiZ a mieszkańcami miasta w sprawach związanych z infrastrukturą rowerową (zbieranie opinii i uwag dotyczących infrastruktury rowerowej)