A
A
A
Kontrast

Standardy zimowego utrzymania dróg

Standardy zimowego utrzymania dróg

29 stycznia 2021

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach pełni obowiązek wykonawczy i nadzorczy nad wszelkimi pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg publicznych i dróg wewnętrznych, które podlegają pod Zarząd Dróg w granicach administracyjnych Miasta Suwałki.

Należy tutaj podkreślić, iż Zarząd Dróg i Zieleni nie utrzymuje dróg osiedlowych, prace porządkowe na tych ciągach komunikacyjnych pełnią zarządcy osiedli. Do prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg należy odśnieżanie, zapobieganie i likwidacja śliskości zimowej oraz wywóz śniegu z miejsc jego nadmiernego nagromadzenia.

Standardy utrzymania dróg, co to oznacza?

W celu uszeregowania wykonywanych zadań zimowych drogom i ulicom zastały przypisane standardy zimowego utrzymania. Zakres prac jest uzależniony od znaczenia i funkcji drogi oraz od natężenia ruchu kołowego.

Łącznie na drogach krajowych obowiązuje pięć standardów zimowego utrzymania dróg, oznaczonych cyframi rzymskimi od I do V. Zostały one wprowadzone Załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. zgodnie z którymi ustalone zostały standardy odśnieżania w Mieście Suwałki.

Czas na doprowadzenie dróg do wymagań standardów

Z uwagi na powyższe kryteria, prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, prowadzone są w zróżnicowanym zakresie. W standardach utrzymania zimowego dróg kluczowe jest ustanie opadów śniegu lub stwierdzenie wystąpienia zjawiska śliskości od którego momentu liczy się czas doprowadzenia do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Analizując ostatnie opady śniegu, które rozpoczęły się 25 stycznia ok. godz. 16:00, czas na doprowadzenie nawierzchni jezdni do wymogów standardu zaczął się liczyć 27 stycznia od godziny 15:00. Właśnie wtedy ustały opady atmosferyczne. Na drogach zakwalifikowanych do II standardu czas ten wynosi 8 godzin, natomiast w V standardzie są to 24 godziny.

Wszelkie występujące utrudnienia na drogach do tego czasu są zgodne z przyjętym standardem.

Standardy zimowego utrzymania dróg nie obowiązują w wyjątkowych sytuacjach mających znamiona klęsk żywiołowych. W momencie spadku temperatury poniżej -22 °C przestają działać środki do likwidacji lodu i śniegu. Sól drogowa działa do temperatury -15 °C, natomiast chlorek magnezu przestaje reagować w temperaturze poniżej – 22 °C. W takich sytuacjach nie ma możliwości doprowadzenia dróg do stanu zgodności ze standardami zimowego utrzymania dróg.

Standard I

I standardem zimowego utrzymania dróg objęty został odcinek ulicy Generała Kazimierza Pułaskiego od ronda z obwodnicą Suwałk do granic administracyjnych miasta. W tym standardzie jezdnia jest odśnieżana i posypywana (zlikwidowana śliskość) na całej szerokości łącznie z utwardzonymi poboczami. Czas zalegania luźnego śniegu na drodze (od ustania opadów śniegu)  nie może przekroczyć 4 godzin, natomiast błoto pośniegowe może pozostać na drodze do 6 godzin.

Dodatkowo od momentu stwierdzenia występowania jednego z pięciu zjawisk atmosferycznych: gołoledzi, szronu, szadzi, śliskości pośniegowej lub lodowicy zarządzający drogą zobowiązani są do usunięcie tych zjawisk w ciągu 3 – 4 godzin (doprowadzenie drogi do czarnej nawierzchni).

Standard II

Do II standardu zimowego utrzymania dróg zostały zakwalifikowane najważniejsze suwalskie arterie komunikacyjne, m.in. ul. T. Kościuszki, ul. Sejneńska, ul. Wojska Polskiego, ul. Gen. J. Dwernickiego oraz Gen. W. Sikorskiego. i M. Reja. Podobnie jak we wcześniejszym standardzie, ulice te muszą zostać odśnieżane i posypywane na całej szerokości łącznie z utwardzonymi poboczami. Różnica polega na czasie likwidacji utrudnień po ustaniu opadów śniegu lub od momentu stwierdzenia występowania jednego z wcześniej wspomnianych zjawisk atmosferycznych. Czas na doprowadzenie drogi do czarnej nawierzchni wynosi do 8 godzin.

Standard III

III standardem zimowego utrzymania dróg zostały objęte głównie ulice zlokalizowane w centrum miasta oraz m.in. ul. Bydgoska, ul. Raczkowska, ul. Noniewicza, 100-lecia Niepodległości. W tej kategorii jezdnia odśnieżana jest na całej szerokości, natomiast posypywana na:

  • skrzyżowaniach z drogami i liniami kolejowymi
  • odcinkach o pochyleniu >4%
  • przystankach autobusowych
  • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

Czas odśnieżania drogi nie może przekroczyć 12 godzin po ustaniu opadów. Na jezdni może wystąpić zajeżdżony śnieg, dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej w wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 10 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia: gołoledzi, szronu, szadzi, śliskości pośniegowej lub lodowicy (posypanie tyko w w/w miejscach likwidującą śliskość pośniegową pisarsko-solą lub solą).

Dopuszcza się utrudnienia dla ruchu samochodów osobowych.

Standard IV

W Suwałkach IV standardem zimowego utrzymania dróg objęte są 82 ulice, np. ul. Klonowa, ul. Kamedulska, ul. G. Narutowicza i ul. Wesoła. Ulice te są odśnieżane oraz posypywane na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (uszorstnianie piaskiem zmieszanym z solą lub solą) takich jak skrzyżowania, zakręty i podjazdy. Zakładany czas odśnieżania po ustaniu opadów śniegu oraz zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 16 godzin. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg oraz lokalnie zaspy i języki śnieżne.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 16 godzin.

Standard V

Natomiast 184 suwalskie ulice zakwalifikowane zostały do V standardu utrzymania dróg. W głównej mierze są to ulice osiedlowe, lub ulice dojazdowe. W najniższym standardzie jezdnia jest odśnieżana i posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (uszorstnianie piaskiem zmieszanym z solą lub samą solą) – ustalonych przez zarząd drogi. W miejscach zasp odśnieżany jest co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg oraz nabój śnieżny.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

Szczegółowa mapa oraz lista ulic z podziałem na ww. standardy znajduje się pod poniższym linkiem: kliknij TUTAJ.

Całodobowy dyżur podczas „Akcji zima”

W okresie zimowym, czyli  do końca marca, w Dziale Oczyszczania i Napraw Zarządu Dróg i Zieleni pełniony jest całodobowy dyżur związany z „Akcją Zima”. Pełniący dyżury odbierają zgłoszenia z terenu miasta dotyczące zimowego utrzymania dróg pod następującym numerem telefonu: 517 424 600. 

Zarząd Dróg i Zieleni dokłada wszelkich starań aby zapewnić przejezdność dróg i ulic o czym może świadczyć fakt, iż od początku akcji zimowej na żadnej drodze nie nastąpiły przerwy w komunikacji, a w trakcie trwania największych opadów z 25 na 27 stycznia cały dostępny sprzęt do zimowego utrzymania dróg jak również  sprzęt podwykonawców (29 szt.) wykonywał zadania związane z akcją zimową.

Udostępnij: