A
A
A
Kontrast

Przegląd drzew pod kątem bezpieczeństwa

Przegląd drzew pod kątem bezpieczeństwa

14 października 2021

Co roku, w okresie wegetacji roślin pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, przeprowadzają przegląd drzew. Wszystko po to, byśmy mogli bezpiecznie korzystać z suwalskich ulic i chodników.

Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o drogach publicznych nakładają na właściciela i zarządcę terenu obowiązek dbałości o stan zieleni i zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Pomimo bowiem pozornie dobrej kondycji drzewa i zielonych liści w koronie, inne organy mogą mieć wady wskazujące na pogarszający się stan i wynikające z tego zagrożenia. Badania drzew są więc konieczne, by wyeliminować ryzyko zagrożenia dla pieszych, rowerzystów czy poruszających się samochodami.

Przegląd drzew – na czym polega?

Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej wykonują właśnie przegląd miejskiego drzewostanu. Metodą wizualną sprawdzane są drzewa rosnące wzdłuż ulic, ścieżek rowerowych oraz w parkach.

Podczas przeglądu oceniane są poszczególne organy każdego badanego drzewa: sylwetka, pień i korona pod kątem zagrożenia złamaniem lub rozłamaniem, widoczne części strefy korzeniowej pod kątem zagrożenia wywróceniem. Pod uwagę brany jest również wiek drzewa i jego gatunek, a także cechy siedliskowe i otoczenie w jakim rośnie.

Niepopularne decyzje podejmowane w imię bezpieczeństwa

W ostatnim czasie został dokonany m.in przegląd drzewostanu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego oraz bulwarze nadrzecznym na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 1-go Maja. Jednocześnie zostały wykonane cięcia sanitarne oraz techniczne, które polegały na usunięciu posuszu z drzew.

Niestety w ramach prowadzonych prac okazało się, że dwa drzewa wymagają bardziej zaawansowanych zabiegów.  Jedno drzewo zostało wycięte przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – zarządcę terenu przy moście przy ul. Bakałarzewskiej. Powodem było zaatakowanie wierzby przez grzyby pasożytnicze (żółciak siarkowy), który prowadzi do rozkładu tkanek drzewa w konsekwencji czego drzewo obumiera.  Widoczne ślady działalności grzyba potwierdziły się po wycince. Pień drzewa w środku był pusty co widać na załączonych zdjęciach.

Opisywane drzewo uznawane było za pomnik przyrody, jednak po zaobserwowaniu zagrożenia Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta o zdjęcie tego statusu, co nastąpiło w 2020 roku. W tym samym czasie miano pomników przyrody nadano kolejnym 11 drzewom na terenie naszego miasta.

Drugie drzewo – znajdujące się w Parku Konstytucji 3 Maja rośnie nadal, jednak wymagało ścięcia konaru drzewa, które uległo złamaniu. Warto tutaj zaznaczyć, iż drzewo z zewnątrz wyglądało na zdrowe, jednak po wykonanym zabiegu okazało się, że konar w środku był pusty.

Zawsze zanim nastąpi wycinka drzew podejmowane są wszelkie zabiegi ratujące miejski drzewostan. Ostateczną decyzję o wycince chorego lub uszkodzonego drzewa podejmuje właściwy organ (m.in. Suwalski Park Krajobrazowy, działający w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Miejski Konserwator Zabytków)  po przeprowadzeniu niezbędnego postępowania, w którym rzetelnie oceniany jest stan drzewa.

Udostępnij: